بانک رسانه های صوتی و ویدئویی

گزیده مطالب برنامه به سمت خدا  درباره حجاب 

http://amin.zitova.ir/uploads/مقدمه_حجاب.mp4

http://amin.zitova.ir/uploads/سوال_درباره_بد_حجابها.mp4

 

Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 54234      اکنون : 1

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩