تبیین شاخص ها
حاال ما به عنوان کسی می خواهیم »جوان عاشورایی« باشیم باید در زندگی تیتر و سرلوحه و عنوانی که در برنامه های کاری مان باال قرار می گیرد 
»اسالم« باشد. 
مثال هایی از زندگی روزمره که اسالم اولویت ندارد:
  مثال در عروسی ها، مهمانی ها و در مجالسمان اسالم و شئون اسالمی رعایت می شود؟ در مجالسمان اسالم و مرزها و حد و حدود اسالمی
رعایت می شود یا لذت و هوس من حرف اول و آخر را می زند؟ اگر در خانه، مهمان نامحرمی بیاید مثال شوهر خاله، خواهر من و مادر من چه رفتاری در مقابل آنها خواهند داشت؟ اسالم اولویت دارد یا ...؟ در برخورد خودم با یک دختر جوان در خیابان، اسالم اولویت دارد یا لذت زودگذر من؟ در کلیپ های موجود در موبایل و آهنگ ها و ترانه های مبتذل و خواننده های زن، اسالم برایم مهم است یا لذت آنی؟ در اتاق های تنهایی زندگی ام، آنجا که دیگر کسی نیست اسالم و سخن او چه جایگاهی برایم دارد؟ هنگامی که به اینترنت و سایت ها دسترسی پیدا می کنم، لذت من افسار نفسِ سرکشم را به دست گرفته است ؟ آیا پدر من در هنگام معامله یا در دفتر کار، با شغلش اسالمش را زیر پا می
گذارد و منفعت خویش را اولویت خودش قرار می دهد؟ آیا همسایه ی من ...؟ آیا معلم و استاد و مدرسه ی من...؟ 
اگر کسی از االن اولویت را در زندگی خودش تعیین نکند و نداند که چه چیزی در زندگی اش اولویت دارد، می دانید چه می شود؟ اگر کسی اولویتش را آنچه امام حسین و یارانش قرار دادند، قرار ندهد می دانید چه می شود؟ 
این می شود که اگر امام زمانش هم بیاید او را یاری نخواهد کرد و شاید بدتر هم شود و مقابل امام زمان خودش بیاستد. 
آخه چه طور می شود من که بعد از نمازهایم برای سالمتی امام زمانم دعای فرج می خوانم. گاهی جمکران می روم و نمازش را می خوانم. گاهی یه دل نوشته هایی برای امام زمان می نویسم و با او درد دل می کنم و گاهی دعای ندبه گوش می دهم و می خوانم و اصالً کالس مهدویت شرکت کردم و در عزاداری ها خیلی گفتم که »آقا بیا«. مگر می شود که ما هم مقابل امام زمانمان بیاستیم و او را یاری نکنیم؟ 
بله، قطعا می شود. االن مگر به خاطر چه چیزی دنبال امام زمان می گردیم؟ آیا نه این که جامعه ای را برای ما به تصویر کشیده اند که امام زمان می آید و همه ی دنیا می شود گل و بلبل، اگر هم به دنبال عدالت می گردیم ته آن را که جستجو کنی به این می رسد که یک پولی را کسی از ما خورده و بابای من خیلی ناراحت است و آقا بیاد و آن را به ما بدهد. آیا بعضی ها به خاطر شفای مریضشان به دنبال امام زمان نیستند؟ آیا قبل از این که به فکر خواسته های امام زمان باشیم به فکر خواسته های خودمان نیستیم. خوب اگر این طوری هستیم اگر امام زمان هم بیاید چون آن وجود نازنین خواسته های دیگری دارد، و ما خواسته هایی در مقابل آن، لذا فریاد می زنیم که: آقا نخواستیم، ما صدایت کردیم که خواسته های ما را انجام دهی حاال که آمدی چیز دیگری شد. غلط کردیم گفتیم بیایی! 
شما می گویید: نه آقا، ما این طور نیستیم. ما آماده ایم،خواسته های امام زمان برایمان مقدم است. یه مثال می زنم تا ببینید که چه قدر آماده ایم. از زمان ظهور حضرت مهدی تا تشکیل حکومت جهانی یک بازه ی زمانی است که به احتمال خیلی زیاد اوضاع جهان به هم می ریزد 
.االن اگر گاز فشارش کم می شود مردم مثل قحطی زدگان به نانوایی ها هجوم می برند در آن زمان که امام زمان داعیه ی حومت جهانی را دارد قطعا حداقل مشکالت اقتصادی گریبان گیر است. اگر آمدیم و سیب زمینی شد کیلویی 5 هزار تومان و مرغ شد کیلویی 011 هزار تومان
 
 
 
   دانلود : عمیق_ترین_آینده.pdf           حجم فایل 299 KB
Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 107144      اکنون : 1

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩