جزوات تبلبغی

 جزوه شاخصه های طرح تربیتی براساس آیات و روایات و... تدوین توسط حجه الاسلام رضا نوروزی مبلغ سابق مدارس امین قم و مبلغ فعلی مدارس امین بابل  

http://amin.zitova.ir/uploads/كتابچه_شاخصه_ها_آقاي_نوروزي.doc

Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 107210      اکنون : 1

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩