طرح تربیتی

سلام علیکم

تقدیم به مدارس امین بخش طرح تربیتی

دانلود کلیپ گزارش فعالیت مبلغان:

دریافت ویدئو

Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 107223      اکنون : 2

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩